วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สถิติเชิงพรรณนา

สถิติเชิงพรรณนา คือ เป็นสถิติที่ใช้ในการบรรยายหรืออธิบายลักษณะต่างๆ ในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรที่ใช้ในการศึกษาเท่านั้น โดยไม่สนใจที่จะสรุปอ้างอิงไปยังประชากรอื่นสถิติเชิงอนุมาน คือ เป็นสถิติที่ใช้ในการสรุปอ้างอิงค่าสถิติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาไปยังกลุ่มประชากรของกลุ่มตัวอย่างนั้น ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการสุ่มตัวอย่างที่ถูกต้องและมีขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม เป็นการอนุมานหรือสรุปอ้างอิงจากค่าสถิติของกลุ่มตัวอย่างไปยังค่าพารามิเตอร์ของประชากรโดยอาศัยหลักการการแจกแจงของค่าสถิติ เป็นสถิติที่ใช้ในการวัดความสัมพันธ์ของตัวแปร เช่น พวก
ตัวอย่างของสถิติเชิงพรรณนา

1.Frequency (ความถี่)
จัดข้อมูลเป็นกลุ่ม โดยการทำตารางแจกแจงความถี่
2.Mean (ค่าเฉลี่ย)
นิยาม : ค่าที่เกิดจากการนำเอาค่าของหน่วยข้อมูลทุกๆหน่วยที่เก็บรวบรวมได้มาบวกกัน แล้วหารด้วยจำนวนหน่วย ข้อมูลทั้งหมด
3.Median(มัธยฐาน)
นิยาม : ค่าตัวเลขที่อยู่ตรงกลางของจำนวนเลขทุกๆหน่วย เมื่อเรียงกันตามลำดับ
4.Mode (ฐานนิยม)
นิยาม : ค่าของหน่วยข้อมูลที่มีอัตรา ความถี่สูงสุด หรือมีอัตราการซ้ำกันมากที่สุดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น